(ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ)

(ਨਦਿਨ ਨਾਸ਼ਕ)

(ਨਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ)

(ਨਦਿਨ ਨਾਸ਼ਕ)

(ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ)

(ਆਰਗੇਨਿਕ ਟਾਨਿਕ)

(ਗਿੱਬਰਲੀਕ ਐਸਿਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)

(ਗਿੱਬਰਲੀਕ ਐਸਿਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)

(ਆਰਗੇਨਿਕ ਟਾਨਿਕ)

(ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦੇ)

(ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ)

(ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਫੰਗਇਸਦੇ)

(ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ)