(ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ)

(ਨਦਿਨ ਨਾਸ਼ਕ)

(ਨਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ)

(ਨਦਿਨ ਨਾਸ਼ਕ)

(ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ)

(ਆਰਗੇਨਿਕ ਟਾਨਿਕ)

(ਆਰਗੇਨਿਕ ਟਾਨਿਕ)

(ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦੇ)

(ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ)

(ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਫੰਗਇਸਦੇ)

(ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

(ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਬੀਟੀ))

(ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ)

(ਗਿੱਬਰਲੀਕ ਐਸਿਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)

(ਗਿੱਬਰਲੀਕ ਐਸਿਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)

ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ.   sumitomo products android application