(કપાસની ગુલાબી ઈયળ નો દુશ્મન)

(અમેરિકન માઇકોરાઇઝા)

(ફ્લાવરિંગ હોર્મોન)

(ઓર્ગેનીક ટોનિક)

(ઓર્ગેનીક ટોનિક)

(બિયોલોજિકાળ જંતુનાશક (Bt))

(ગિબેરિલિક એસિડ ધરાવતું)

(ગિબેરિલિક એસિડ ધરાવતું)

(ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

(પાકનો ચહેરો બદલી નાખશે)

(અકૅરિશિદે)

(નીંદણનાશક)

(હર્બિસાઇડ /નીંદણ નાશ કરનાર)

(કપાસની સફેદ માખી નો દુશ્મન)

(પાક માટે વિટામિન્સ)

(જંતુનાશક)

(સફેદ મક્ખીયાથી બચવા માટે)

(પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર (પીજીઆર))

અમારી મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.   sumitomo products android application