(કપાસની ગુલાબી ઈયળ નો દુશ્મન)

(અમેરિકન માઇકોરાઇઝા)

(કપાસની સફેદ માખી નો દુશ્મન)

(ફ્લાવરિંગ હોર્મોન)

(ઓર્ગેનીક ટોનિક)

(ઓર્ગેનીક ટોનિક)

(જંતુનાશક)

(બિયોલોજિકાળ જંતુનાશક (Bt))

(ગિબેરિલિક એસિડ ધરાવતું)

(ગિબેરિલિક એસિડ ધરાવતું)

(ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

(પાકનો ચહેરો બદલી નાખશે)

(અકૅરિશિદે)

(પાક માટે વિટામિન્સ)

(સફેદ મક્ખીયાથી બચવા માટે)

(નીંદણનાશક)

(હર્બિસાઇડ /નીંદણ નાશ કરનાર)

(પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર (પીજીઆર))

અમારી મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.   sumitomo products android application