(ಗುಲಾಬಿ ಬೋಲ್ವರ್ಮ್)

(ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೈಕೋರಿಜಾ)

(ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣ)

(ಹೂವಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್)

(ಸಾವಯವ ಟಾನಿಕ್)

(ಸಾವಯವ ಟಾನಿಕ್)

(ಕೀಟನಾಶಕ)

(ಸಾವಯವ)

(ಸಾವಯವ ಟಾನಿಕ್)

(ಸಾವಯವ ಟಾನಿಕ್)

(ಸಾವಯವ ಟಾನಿಕ್)

(ಕೀಟನಾಶಕ)